International Education
Education
Agents

 

TICE International Services Shenzhen City Education Agents


Address: Unit 205 Building 6 Bi Hu Mei Gui Yuan Zhong Zin Cheng Long Cheng Streer Long Gang District, Shenzhen City, GuangDong, 518000, China

Fax: +86 755 2890 2963

Ph: +86 755-2890 2963

Contact Email: lineswilson@gmail.com

Website: TBA

Qualified Counsellors at TICE International Services () Shenzhen City

Caroline Wilson

QEAC J123