International Education
Education
Agents

 

Shandong Shanda Uni Education Exchange Jingshi Road Jinan Education Agents


Address: 2F Sanqing Huiwenxuan Building, No.65 Jingshi Road Jinan Shandong, Jinan, Shandong Province, 250014, China

Fax: 86-53182964947

Ph: 86-53182960666

Contact Email: chenqiu@out369.com

Principal Agent: Lei Huang

Qualified Counsellors at Shandong Shanda Uni Education Exchange Co Jingshi Road Jinan

Lei Huang

QEAC D451

Liying Jiang

QEAC D449

Qiu Chen

QEAC D450

Yanchun Bao

QEAC D452