International Education
Education
Agents

 

IES Beijing Education Agents


Address: 2-1-1805 Hua Long Mei Shu Garden 15 Jian Guo Rd Chao Yang District, Beijing, 100024, China

Fax: +861059214322

Ph: +861059214322

Contact Email: mrzhoujie@foxmail.com

Principal Agent: Jie Zhou

Qualified Counsellors at IES Beijing

Jie Zhou

QEAC D438