International Education
Education
Agents

 

EIC Group Wuhan Education Agents

Logo original


Address: 12F Wuhan Library 861 Jianshe Avenue Hankou, Wuchang, Wuhan, 430071, China

Profile: ANZIA Education

Fax: 86-27-87269765

Ph: 86-27-87259300

Contact Email: avinaliu@eic.org.cn

Principal Agent: Guangmin Liu

Qualified Counsellors at EIC Group Wuhan

Guangmin Liu

QEAC D381

Hong Liu

QEAC D375

Mi Huang

QEAC D380
Open uri.25627

Miao He

QEAC D382

Yuanyuan Yang

QEAC D379