International Education
Education
Agents

 

AFESC Beijing Education Agents


Address: 1112 Building 2 Longdezijin, Beijing, China

Ph: 86-10-84842655

Contact Email: evisadiy@gmail.com

Principal Agent: Li Wen

Qualified Counsellors at AFESC Beijing

Li Wen

QEAC E099

Xianpeng Liu

QEAC E098