International Education
Education
Agents

 

Beijing Golden Orient International Educational & Cultural Exchange Centre Beijing Education Agents


Address: Rm. 507-509 Guohong Mansion Tower A No. 11 Muxidi Beili Xicheng District, Beijing, Beijing, 100038, China

Fax: 86-10-59222900-4666

Ph: 86-10-63907333

Contact Email: goecec@gmail.com

Principal Agent: Fang Liu

Qualified Counsellors at Beijing Golden Orient International Educational & Cultural Exchange Centre Beijing

Open uri.8323

Fang Liu

QEAC E360
 1

Jianwen ZHOU

QEAC G295