International Education
Education
Agents

 

Guangzhou Overseas Chinese Service Center Guangzhou Education Agents


Address: 12 BAIZI HENG LU ZHONGSHAN ER LU, Guangzhou, Guangdong, 510080, China

Fax: +86-20-37621806

Ph: +86-20-37621748

Contact Email: legenkitty@hotmail.com

Website: www.gzocsc.com

Principal Agent: Pingping Lin

Qualified Counsellors at Guangzhou Overseas Chinese Service Center Guangzhou

Pingping Lin

QEAC E423

Xiuwei Lin

QEAC E422